Stadgar

Stadgar

 

Stiftade 1972-09-17
Antagna 1975-11-07
Reviderade 1979-04-24
Reviderade 1986-11-19
Reviderade 2022-11-20


Namn och Hemort
§1. Klubbens namn är BJÄRREDS OPTIMISTJOLLEKLUBB (BOJK) med Bjärred som hemort.

Emblem
§2. Klubbens emblem består av initialerna BOJK inskrivna i två cirklar. Text och cirklar ska vara i blå färg på vit botten.

Ändamål
§3. Klubbens ändamål är att befrämja båtsport, utveckla medlemmarnas sjömanskap, samt verka för god kamrat- och idrottsanda.

Styrelse
§4. Klubbens angelägenheter skall handhas av en styrelse med minst sju medlemmar: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt erforderligt antal kommittéordförande. Om medlem varit ordförande i klubben under tre mandatperioder må denna ej omväljas. Styrelsen äger dock inte rätt att fatta beslut om enskilda inköp där utgiften överstiger 150000 kr. Beslut om sådana inköp skall underställas medlemsmöte för godkännande.

Kallelse, beslut
§5. Bojk´s styrelse sammanträder på kallelse av ordförande eller två styrelsemedlemmar. Beslutsmässighet föreligger när mer än halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande

Ansvar
§6. Varje styrelsemedlem är inför klubben ansvarig för sin verksamhet. Dock är styrelsen gemensamt ansvarig för sina beslut, såvida reservation ej föreligger.

Arbetsutskott
§7. För att avlasta styrelsen kan denna inom sig utse ett arbetsutskott om tre ledamöter. Arbetsutskottets beslut skall anmälas till styrelsen och godkännas av denna.

Kommittéer
§8. För att handha arbete inom speciella områden skall på årsmötet väljas erforderligt antal kommittéordförande samt medlemmar i resp. kommittéer. Senast 1 december varje verksamhetsår skall styrelsen ha konstituerat sig. Kommittéerna skall senast under januari månad för styrelsen presentera handlingsprogram och ekonomisk budget för verksamhetsåret. Kommittéerna bör bestå av tre ledamöter, med ordföranden som sammankallande. Kommittéerna äger beslutsrätt inom sina fastlagda budgetramar. Kräver kommittéerna ekonomiskt tillskott utöver budget skall anslag begäras av styrelsen.

Firmatecknare
§9. Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt, samt av två styrelseledamöter varav den ene skall vara ordföranden

 

Revisorer
§10. För årlig granskning av klubbens räkenskaper skall finnas två revisorer och en suppleant.

Medlemskap
§11. Till medlem av BOJK kan styrelsen antaga den som begär medlemskap och erlägger fastställd årsavgift. Genom beslut på ordinarie styrelsemöte kan medlem kallas till hedersmedlem. Den som kallas skall på förtjänstfullt sätt ha arbetat inom BOJK eller på annat sätt särskilt ha främjat klubbens verksamhet eller syften. Hedersmedlem väljes på ordinarie årsmöte. Skulle den kallade inte bli vald, förfaller frågan och strykes ur protokollet.

Utträde
§12. Medlem som vill utträda ur BOJK gör anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben. Eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsen beslut.

Uteslutning
§13. Styrelsen kan utesluta medlem ur BOJK p g a någon av följande orsaker:
1. Underlåtenhet att erlägga stadgade avgifter inom föreskriven tid
2. Förseelser mot sjötrafikordningen, sjövägsregler eller annan förseelse skadar klubben.
3. Annat klandervärt uppträdande som motverkar klubbens ändamål eller skadar dess anseende.
Medlem som brutit mot punkterna 2-3 i förgående stycke skall skriftligen meddelas av styrelsen att fråga om uteslutning tagits upp, samt beredas tillfälle att inom två veckor antingen anmäla sitt utträde eller skriftligen inkomma med förklaring. Om vederbörande skriftligen inom två veckor sökt ändring av styrelsens beslut, skall han senast åtta dagar i förväg skriftligen kallas till nästkommande styrelsesammanträde för muntlig förhandling. Beslut om uteslutning enligt punkt 1 i föregående stycke kan återkallas av styrelsen om avgifterna betalas inom två veckor.

Avgifter
§14. Årsavgiften för klubbens medlemmar fastställs av ordinarie årsmöte. Som kvitto på erlagd avgift gäller post- eller bankkvitto.

Års- och medlemsmöte
§15. Årsmöte skall hållas under november månad. Extra medlemsmöte kan hållas när styrelsen anser det behövligt eller när minst 25 medlemmar skriftligen påkallat detta hos styrelsen, samt angivit de ärenden som skall behandlas. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena. Kallelser och föredragningslista skall vara utsända senast två veckor före mötet. Mötet leds av medlem som mötet utser.

Rösträtt
§16. Rösträtt tillkommer varje medlem som fyllt 18 år och som betalt medlemsavgift Rösträtt får utövas genom fullmakt.

Beslutsmässighet
§17. Mötet är genom enkel majoritet beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Årsmöte
§18. Vid årsmöte ska följande dagordning föreligga:
1. Frågan om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte.
3. Val av två justerare
4. Styrelsens och kommittéernas årsberättelser.
5. Revisionsberättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid som revisionen omfattar.
7. Bestämmande av årsavgifter för kommande år.
8. Val av styrelseledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs ett år och halva antalet nästa år. Undantag görs för fyllnadsval. Ordförande och vice ordförande bör ej väljas samtidigt. 9. Val av två revisorer och en suppleant för ett år och två till valberedning. Styrelseledamöter får ej deltaga i detta val. 10. Ärenden som inlämnats av medlem eller kommitté. Sådant skall lämnas styrelsen senast en månad före årsmötet för att kunna behandlas. Till poster som styrelseledamot eller revisor får icke föreslås någon som icke förklarat sig villig att mottaga uppdraget.


Verksamhet och Räkenskapsår
§19. Verksamheten omfattar tiden från ett årsmöte till nästa. Över klubbens verksamhet skall styrelsen avge berättelse som skall omfatta räkenskapsåret 1 oktober-30 september. Denna jämte tillhörande handlingar skall senast 20 oktober tillställas revisorerna för granskning. Revisorer: Revisorerna åläggs att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under räkenskapsåret sant att till styrelsen avge sin revisionsberättelse senast 1 november.

Beslut
§20. Beslut avgör med acklamation eller votering (sluten eller öppen). Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. Om lika röstetal uppstår vid öppen votering som inte avser val, är mötesordförandens röst utslagsgivande. Vid sluten votering skall lotten avgöra. Vid val av hedersmedlem fordras kvalificerad majoritet med 2/3. Alla beslut skall bekräftas med klubbslag.

Beslutsgång
§21. Beslut av ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på föredragningslistan före mötet.

Stadgefrågor
§22. Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av två medlemsmöten, varav det första skall vara ett årsmöte.

Upplösning av BOJK
§23. Beslut om upplösning av BOJK får endast avgöras vid ordinarie årsmöte och skall bekräftas vid det därpå följande årsmöte. Beslutet skall innehålla föreskrifter om användning av klubbens tillgångar för bestämt seglingsbefrämjande ändamål. Beslut skall omedelbart delges Riksidrottsförbundet genom bestyrkt avskrift av sista årsmötesprotokollet, samt revisionsberättelse och bokslut.

Deltagande i Tävlingar
§24. Medlem äger inte rätt att, på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser, deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisationer utanför förbundet, eller där icke förbundsmedlem deltar. Utöver denna bestämmelse gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar samt specialförbundens stadgar och tävlingsreglemente samt övriga föreskrifter. Styrelsen är ansvarig för att bestämmelser mm. enligt ovan finns tillgängliga för föreningens medlemmar.