Båtförvaring BOJK

Allmänt

Betalande medlemmar har, om reglerna nedan iakttagas, möjlighet att förvara sina jollar hos BOJK framför klubbstugan på sommaren och i torkladan under vintern.

Ansvarig för var och hur man kan förvara och placera sin jolle är jolleplatsansvarig (jolleplats@bojk.se) hos BOJK.  Jolleplatsansvarig fördelar de tillgängliga platserna och ombesörjer att gällande regler efterföljs.

Alla jollar ska vara märkta med namn och telefonnummer. Detta kan skrivas på kapellet eller på båten, på en bit tejp eller med märkapparat typ Brother/Dymo.

På området kring BOJK förbehåller BOJK sig rätten att transportera bort omärkta jollar och jollar som inte används under en period på 2 (två) år.

I torkladan som används för vinterförvaring av jollar måste alla jollar utöver namn och telefonnummer också vara märkta med tidpunkt för placering av jollen. I torkladan förbehåller BOJK sig rätten sig att  transportera bort omärkta jollar.

På området kring BOJK och i torkladan där BOJK inte kan spåra ägaren förbehåller BOJK sig rätten att transportera bort jollen.

Jollar som enligt ovan transporteras bort kommer antingen att  kasseras eller säljas , dock att ägaren, i de fall jollen är märkt med aktuella kontaktuppgifter, först kommer att kontaktas och förvarnas. 

Genom att förvara sin jolle hos BOJK skall en medlem anses ha accepterat reglerna i detta dokument, inklusive BOJK:s rätt att i vissa fall transportera bort jollen för kassering eller försäljning.

Om det blir ont om plats och prioritering av befintliga platser måste göras så görs det enligt följande turordning.

  1. BOJK:s jollar och övrig materiell för att upprätthålla verksamheten
  2. Medlemmar som aktivt bidrar till driva BOJK:s verksamhet
  3. Medlemmar som deltar i klubbaktiviteter och klubbtävlingar/träningar
  4. Övriga medlemmar

Frågan om platsbrist föreligger och om prioritering av befintliga platser måste göras beslutas ensidigt av BOJK:s jolleplatsansvarige. Det skall avseende torkladan särskilt nämnas att en medlem inte är tillförsäkrad en plats där bara för att man tidigare år haft tillgång till sådan plats.

Särskilt om sommarförvaring

Jollar ska placeras  kring klubbstugan och utmed havet enligt anvisning från jolleplatsansvarig. BOJK:s jollar placeras närmast klubbstugan och där placeras även jollar som är extra vindkänsliga.

Särskilt om vinterförvaring

Jollar får endast placeras i torkladan efter godkännande av jolleplatsansvarig, på anvisad plats, och då erhålls också kod till lås. BOJK förbehåller sig rätten att transportera bort  jollar som placerats i torkladan utan tillåtelse.

Jollar till medlemmar kan förvaras i torkladan mellan 1 september till 31 maj. Medlemmar är, om inte dispens medgivits, skyldiga att förvara sina jollar på annan plats under sommarperioden. Dispens ska ansökas från jolleplatsansvarig i god tid. Vid avsaknad eller icke godkänd dispens förbehåller sig BOJK rätten att transportera bort  jollen.

Om en jolle transporteras bort kommer den enligt ovan antingen att kasseras eller säljas, dock att ägaren, i de fall jollen är märkt med aktuella kontaktuppgifter, först kommer att kontaktas och förvarnas.